Regulaminy

REGULAMIN SERWISU tuRodzinka.pl

§ 1 Definicje

Gość – niezarejestrowany w Serwisie użytkownik korzystający z Serwisu.
Kolekcje – tworzone przez Użytkowników lub tuRodzinka.pl listy Produktów dobieranych przez tworzącego kolekcję według ustalonych przez niego kryteriów (np. Produkty z określonym bohaterem bajki czy Produkty właściwe dla danego wieku).
Odznaka – przyznawana Użytkownikowi za aktywność w Serwisie, w ramach Programu Punktowego, wirtualna odznaka w Serwisie.
Produkty – znajdujące się w bazie Serwisu produkty, zwłaszcza przeznaczone dla dzieci, w tym wydarzenia oraz usługi.
Profil Użytkownika (Profil) – profil w Serwisie, w którym Użytkownik zamieszcza informacje o sobie oraz swojej rodzinie, a także określa kategorie i obszary tematyczne, którymi jest zainteresowany
Program Punktowy (Program) – prowadzony przez tuRodzinka.pl, program lojalnościowy, uregulowany niniejszym regulaminem pozwalający Użytkownikowi na zbieranie punktów w Serwisie za określone w Serwisie działania. Użytkownicy za określoną w Serwisie ilość punktów będą otrzymywać, wskazane w Serwisie, wirtualne odznaki, a dodatkowo Użytkownicy mogą, w ramach organizowanych przez tuRodzinka.pl promocji (o ile tuRodzinka.pl zorganizuje taką promocję), otrzymać nagrody. Zasady przyznawania nagród określają właściwe, dostępne w Serwisie regulaminy promocji.
Punkty – zbierane w Programie punkty.
Regulamin – niniejszy, dostępny w Serwisie, regulamin.
Serwis – serwis internetowy „tuRodzinka.pl” dostępny pod adresem www.tuRodzinka.pl prowadzony przez tuRodzinka.pl
Social Media – portale społecznościowe: facebook, youtube oraz instagram
tuRodzinka.pl – CYFROWE WYDAWNICTWA EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Poczty Gdańskiej 4/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000625091, nr NIP 5842750997, kapitał zakładowy 57 550 zł, e-mail: pomoc@turodzinka.pl, prowadząca Serwis.
Użytkownik – każdy zarejestrowany w Serwisie i zalogowany w momencie korzystania z niego użytkownik.

 

§ 2 Serwis

1. Serwis dedykowany jest przede wszystkim rodzicom, a jego celem jest dostarczanie Użytkownikom informacji dotyczących ciekawych Produktów dedykowanych dzieciom lub całym rodzinom, w tym wytwarzanych przez innych Użytkowników.
2. Głównymi funkcjami Serwisu są:
a) wyłącznie dla Użytkowników:
– dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych propozycji w zakresie Produktów dla nich lub ich dzieci, zwłaszcza zgodnie z zainteresowaniami oraz danymi wskazanymi w Profilu przez Użytkownika,
– możliwość ocenienia oraz recenzowania Produktów,
– tworzenie Kolekcji.
b) zarówno dla Użytkowników jak i Gości:
– możliwość zapoznania się z ocenami oraz recenzjami Produktów,
– dostęp do poradnikowo-inspiracyjnych treści na blogu w zakresie doboru odpowiednich Produktów,
– oglądanie udostępnionych Kolekcji.
3. TuRodzinka.pl może organizować dla Użytkowników w ramach Serwisu promocje uregulowane właściwymi, dostępnymi w Serwisie regulaminami promocji.

§ 3 Rejestracja w Serwisie

1. W celu skorzystania z wszystkich funkcji Serwisu, a zwłaszcza wskazanych w § 2 ust. 2 oraz 3 przeznaczonych dla Użytkowników, należy zarejestrować się w Serwisie tj. założyć Profil Użytkownika.
2. Rejestracja jest możliwa:
a) Poprzez podanie wskazanych w Serwisie, podczas rejestracji, danych, a zwłaszcza aktywnego adresu e-mail Użytkownika niezależnie od aktywności Użytkownika w innych serwisach.
b) Przy wykorzystaniu konta Użytkownika na portalu Facebook.
3. System wskaże rejestrującemu się Użytkownikowi podanie, których danych jest konieczne do założenia Profilu Użytkownika. Jednocześnie tuRodzinka.pl zwraca uwagę, że pominięcie podania niektórych, nieobowiązkowych danych może wpłynąć na możliwość skorzystania z wszystkich funkcji Serwisu takich jak np. dopasowanie Produktów do wieku dziecka Użytkownika w przypadku nie podania daty urodzenia dziecka przez Użytkownika.
4. W momencie rejestracji w Serwisie użytkownik potwierdza, że akceptuje Regulamin, w tym ma świadomość, że istotą Serwisu jest m.in. dostarczanie Użytkownikom informacji o Produktach.
5. W przypadku rejestracji w Serwisie w sposób wskazany w ust. 2 lit. a) tuRodzinka.pl wyśle Użytkownikowi, na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji wiadomość weryfikującą i dopiero w momencie potwierdzenia woli zarejestrowania, się w Serwisie przez użytkownika następuje zarejestrowanie w Serwisie.
6. W momencie rejestracji w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a tuRodzinka.pl, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług przez tuRodzinka.pl w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Profilu Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
7. Rejestracja w Serwisie, a także korzystanie z usług dostępnych w Serwisie jest dla Użytkowników co do zasady bezpłatne. W przypadku gdyby było inaczej zostanie to wyraźnie wskazane w Serwisie.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez tuRodzinka.pl w związku z Serwisem, w tym z Profilu Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do tuRodzinka.pl, na adres email: pomoc@turodzinka.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w tym zakresie, a także usunięciem Profilu Użytkownika.

 

§ 4 Zastrzeżenia

1. Użytkownik nie może publikować w Serwisie treści bezprawnych, a w szczególności treści naruszających przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
2. Użytkownik, jako podmiot odpowiedzialny za treść, którą publikuje w Serwisie, zapewnia i gwarantuje, że ta treść jest zgodna ze stanem faktycznym (w tym ocenia i recenzuje Produkty, z których on lub jego dziecko korzystało), a jej publikacja nie narusza przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz praw podmiotów trzecich, a w szczególności Użytkownik dysponuje prawem do umieszczenia tej treści w Serwisie.
3. Z uwagi na fakt, że Serwis współtworzą Użytkownicy tuRodzinka.pl nie ma wpływu na umieszczane przez nich treści.
4. Użytkownik publikując treść w Serwisie udziela tuRodzinka.pl niewyłącznej, nieograniczonej w miejscu i czasie, nieodpłatnej licencji na posługiwanie się treścią lub dowolnym jej elementem, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim. Licencja udzielana jest wraz z prawem do sublicencji i nie wygasa z chwilą rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem, a tuRodzinka.pl.
5. Użytkownik zobowiązuje się publikować wyłącznie treści co do których publikacji jest uprawniony, a w szczególności co do których posiada stosowne prawa, w tym prawa autorskie, lub posiada stosowne licencje czy zgody, które umożliwiają udzielenie tuRodzinka.pl licencji, o której mowa w ust. 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opublikowanie przez siebie w Serwisie treści co do których opublikowania, lub udzielenia tuRodzinka.pl licencji, o której mowa w ust. 4, nie jest uprawniony.
6. W przypadku gdy tuRodzinka.pl dowie się, że istnieje prawdopodobieństwo, że treści, zwłaszcza oceny Produktów, publikowane w Serwisie przez Użytkowników są bezprawne, w tym niezgodne z Regulaminem a także innymi regulacjami związanymi z Serwisem, które zaakceptował Użytkownik, podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia tego. W tym celu tuRodzinka.pl może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia sytuacji, w tym o przedstawienie dowodów świadczących o braku bezprawności.
7. W przypadku urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści tuRodzinka.pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści, a w przypadku wiarygodnej wiadomości po niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika o tym zamiarze.
8. W przypadku rażącego, a także uporczywego naruszania prawa, w tym postanowień Regulaminu, a także innych regulacji związanych z Serwisem, które zaakceptował Użytkownik każda ze stron tj. tuRodzinka.pl oraz Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na podstawie niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta użytkownika.
9. Opisy Produktów nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego. TuRodzinka.pl zwraca uwagę, że ze względu na charakter Serwisu, opisy Produktów oraz opinie o nich, zawarte w Serwisie, często są subiektywne. W związku z tym przed zakupem Produktu Użytkownik powinien zapoznać się z oficjalnymi informacjami na jego temat przekazywanymi przez sprzedawcę, u którego zamierza kupić Produkt.

 

§ 5 Dostęp do treści

1. Z uwagi na charakter Serwisu część informacji wprowadzanych przez Użytkowników będzie widoczna dla innych Użytkowników oraz Gości.
2. Widoczne dla innych tj. zarówno dla Użytkowników jak i Gości będą przede wszystkim:
a) Informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie w tym m.in. o posiadanej przez niego Odznace.
b) Imię użytkownika
c) Zdjęcie użytkownika
d) Lista kolekcji stworzonych przez użytkownika
3. Użytkownik publikując treści w Serwisie przyjmuje do wiadomości, iż stają się one publicznie dostępne i każdy użytkownik sieci Internet, w szczególności po zarejestrowaniu się w Serwisie, może się z nimi zapoznać. Specyfika sieci Internet sprawia, że każda treść udostępniona w tej sieci może zostać skopiowana, powielona i wykorzystana bez wiedzy publikującego, dlatego też tuRodzinka.pl zaleca Użytkownikom ostrożność w publikowaniu informacji o charakterze prywatnym, w szczególności informacji stanowiących dane osobowe czy wizerunek.

 

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest tuRodzinka.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.
3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla korzystania z Serwisu, w tym dla świadczenia przez tuRodzinka.pl usług w ramach Serwisu.
4. tuRodzinka.pl oznacza w Serwisie dane, których podanie jest konieczne dla rejestracji w Serwisie.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych przetwarzanych przez tuRodzinka.pl, a także prawo żądania ich poprawienia.

 

§ 7 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies z dostępem do sieci Internet.
2. Dla zarejestrowania w Serwisie konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

 

§ 8 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres email: pomoc@turodzinka.pl
2. TuRodzinka.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 9 Program Punktowy

 

1. Użytkownik w momencie rejestracji w Serwisie staje się uczestnikiem Programu.
2. Za określone poniżej działania w Serwisie Użytkownik otrzymuje następujące Odznaki:
• Uzupełnienie informacji wskazanych do uzupełnienia w Profilu użytkownika w 100%, zgodnie ze stanem faktycznym – „Rodzinka w komplecie”,
• Udostępnienie informacji o Serwisie w Social Media – „Inspiracja rodzinek”,
• Dodanie pierwszej oceny Produktu – „Aktywny Rodzic”,
• Dokonanie 10 ocen – „Pomocny Rodzic”,
• Dokonanie 25 ocen – „Rodzic Ekspert”.
3. Ponadto za określone poniżej akcje w Serwisie Użytkownikowi będą przysługiwać następujące Punkty:
• Ocenienie Produktu w co najmniej 100 znakach w sposób wskazujący na faktyczne użytkowanie Produktu przez Użytkownika przez wskazanie informacji o Produkcie wykraczających poza powszechnie dostępne opisy Produktu. Ocenienie Produktu, o którym mowa w tym punkcie, musi zawierać uargumentowanie swojej oceny tj. oceny nie powinny się ograniczać do stwierdzeń typu „Dobry produkt, polecam!”: za pierwszą ocenę – 50 pkt, za każdą kolejną – 25 pkt,
• Dodanie zdjęcia autorstwa Użytkownika do oceny Produktu – 10 pkt,
• Za pierwsze udostępnienie informacji o Serwisie w Social Media – 30 pkt,
• Za pierwsze uzupełnienie Profilu użytkownika oinformacje o Użytkowniku wskazane do uzupełnienia w Profilu użytkownika w 100%, zgodnie ze stanem faktycznym – 30 pkt.
4. Punkty zgromadzone w Serwisie nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz wypłacie czy refundacji.
5. TuRodzinka.pl może organizować promocje dla Użytkowników związane z Programem punktowym, w których Użytkownicy będą mieli możliwość wymiany punktów np. na nagrody rzeczowe. Zasady promocji będą określać dostępne w Serwisie regulaminy tych promocji.
6. Użytkownik w swoim Profilu może się zapoznać z ilością posiadanych w Programie punktów.
7. Punkty zgromadzone w Programie punktowym są ważne przez 3 lata.
8. Anulowaniu podlegają punkty:
a) naliczone za działania w Serwisie np. umieszczenie zdjęcia czy napisanie opinii o Produkcie, których rezultat zostanie przez Użytkownika usunięty z Serwisu
b) przyznane za działania bezprawne, w tym dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 3 oraz §4.
c) wykorzystane w Promocji.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. TuRodzinka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
a) dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu,
b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług,
c) zmianą funkcjonalności usług,
d) zwiększeniem konkurencyjności Serwisu.
2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Profilu.
3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail pomoc@turodzinka.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w związku z Serwisem, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy Serwisu powinni komunikować się ze sobą z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem nie będącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę tuRodzinka.pl
4. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA 

serwisu tuRodzinka.pl

§ 1 Definicje

 

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu, a także, z uwagi na charakter Serwisu, produktów, usług i wydarzeń polecanych przez Usługodawcę Usługobiorcom.
 2. Serwis – serwis internetowy „tuRodzinka.pl” dostępny pod adresem www.tuRodzinka.pl prowadzony przez tuRodzinka.pl
 3. Usługodawca – CYFROWE WYDAWNICTWA EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Poczty Gdańskiej 4/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000625091, nr NIP 5842750997, kapitał zakładowy 57 550 zł, e-mail: pomoc@turodzinka.pl, prowadząca Serwis.
 4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter:
 4. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej: w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W pozostałych przypadkach: Usługobiorca podaje swoje, niezbędne dla realizacji usługi, dane na papierze, na specjalnym formularzu np. podczas wydarzenia zorganizowanego przez tuRodzinka.pl. W tym przypadku świadczenie usługi może się rozpocząć bez potwierdzenia zapisania się Usługobiorcy do Newslettera.
 6. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: pomoc@turodzinka.pl
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

  § 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: pomoc@turodzinka.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

   

    § 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

    

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: pomoc@turodzinka.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Załóż konto i odbierz prezent”

serwisu tuRodzinka.pl

§ 1 Definicje

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Plakat – oferowany w ramach Promocji plakat, który Użytkownik może otrzymać na zasadach

określonych w Regulaminie.

Profil Użytkownika (Profil) – profil w Serwisie, w którym Użytkownik zamieszcza informacje o sobie oraz swojej rodzinie, a także określa kategorie i obszary tematyczne, którymi jest zainteresowany, uregulowany w Regulaminie Serwisu.

Promocja – promocja „Załóż konto i odbierz prezent” uregulowana niniejszym regulaminem.

Pula – pula Plakatów dostępnych w Promocji, wskazana w Serwisie, która może ulegać zmianie w trakcie trwania Promocji ze względu na wyczerpywanie zapasów przez uczestników Promocji.

Regulamin – niniejszy, dostępny w Serwisie, regulamin.

Regulamin Serwisu – dostępny w Serwisie, regulamin Serwisu.

Serwis – serwis internetowy  „Turodzinka.pl” dostępny pod adresem www.tuRodzinka.pl prowadzony przez tuRodzinka.pl

tuRodzinka.pl – CYFROWE WYDAWNICTWA EDUKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Poczty Gdańskiej 4/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000625091, nr NIP 5842750997, kapitał zakładowy 57 550 zł, e-mail: pomoc@turodzinka.pl, prowadząca Serwis.

Użytkownik – każdy zarejestrowany w Serwisie i zalogowany w momencie korzystania z niego użytkownik będący konkretną osobą fizyczną.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1.   Organizatorem Promocji jest tuRodzinka.pl

2.   Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik tuRodzinka.pl lub osoba pozostająca z tuRodzinka.pl w stosunku cywilnoprawnym.

3.   Niniejsza promocja skierowana jest do Użytkowników.

4.   Promocja trwa od 30 stycznia do 30 lutego 2017r. lub do wyczerpania zapasów Plakatów   o czym tuRodzinka.pl niezwłocznie poinformuje Użytkowników.

5.   TuRodzinka.pl jest zobowiązana do dostarczenia Plakatów bez wad.

 

§ 3 Zasady Promocji

1.   Użytkownik, który w czasie trwania Promocji założy w Serwisie swój Profil i aktywuje go, jeśli w danym przypadku aktywacja jest konieczna dla pełnego funkcjonowania Profilu, otrzyma bezpłatnie jeden, wybrany przez siebie z Puli Plakat.

2.   Plakaty nie podlegają wymianie na środki pieniężne czy refundacji.

3.   Plakat przysługuje wyłącznie za pierwsze założenie Profilu przez Użytkownika, każda kolejna rejestracja w Serwisie przez tego samego Użytkownika nie podlega Promocji.

§ 4 Realizacja Promocji

1.   Użytkownik, który spełnia warunki Promocji zamawia poprzez Serwis, w przeznaczonym do tego miejscu, wybrany przez siebie Plakat.

2.   Użytkownik wybiera z Plakatów dostępnych w Puli.

3.   Zamówiony przez Użytkownika Plakat zostanie dostarczony przez tuRodzinka.pl na adres podany przez Użytkownika w terminie do 30 dni.

4.   Plakaty dostarczane są, na koszt tuRodzinka.pl, wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej,

b) Poczty Polskiej,

– w zależności od sposobu dostawy wybranego przez tuRodzinka.pl.

5.   Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamówieniem oraz dostarczeniem do niego Plakatu.

§ 5 Reklamacje

1.   Reklamacje związane z Promocją, w tym z wadami Plakatów należy zgłaszać tuRodzinka.pl na adresy wskazane w Regulaminie.

2.   W przypadku wystąpienia wady Plakatu Użytkownik może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny, w oparciu o uregulowaną w nim rękojmię,:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)     w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c)     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)     żądać usunięcia wady.

3.     W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Użytkownik w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt tuRodzinka.pl, dostarczyć wadliwy Plakat na adres siedziby tuRodzinka.pl, określony w Regulaminie.

4.     TuRodzinka.pl zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Użytkownika, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Użytkownika.

5.     Każde zalecenie tuRodzinka.pl, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń tuRodzinka.pl w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
z rękojmią.

6.   TuRodzinka.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

7.   W przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:

a.     co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

b.     co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

c.     bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

d.     Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.     Konsument ma prawo odstąpić od umowy, na podstawie której otrzymuje Plakat, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a)     w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b)     w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3.     Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować tuRodzinka.pl, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy TuRodzinka.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez tuRodzinka.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym TuRodzinka.pl został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.     Zwrotu płatności TuRodzinka.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.

8.     TuRodzinka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     TuRodzinka.pl prosi o zwracanie towaru na adres siedziby tuRodzinka.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował tuRodzinka.pl o odstąpieniu od umowy.

10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Brak prawa odstąpienia od umowy

1.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)     w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 8 Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest tuRodzinka.pl.

2.       Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji.

3.      Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji, w tym dla wysłania Plakatu – w przypadku gdy taka będzie Użytkownikowi przysługiwać.

4.      TuRodzinka.pl oznacza w Serwisie dane, których podanie jest konieczne dla rejestracji w Serwisie.

5.      Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych przetwarzanych przez  tuRodzinka.pl, a także prawo żądania ich poprawienia.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1.     Użytkownik w momencie skorzystania z Promocji potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.     W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem nie będącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę tuRodzinka.pl

4.     Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: CYFROWE WYDAWNICTWA EDUKACYJNE SP. Z O.O., ul. Poczty Gdańskiej 4/4 Gdańsk, e-mail: pomoc@turodzinka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.